§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania zakupów towarów za pośrednictwem strony internetowej zaczarowanydywanik.com.pl (dalej: Strona, Sklep internetowy);
 2. zasady dokonywania zwrotów towarów zakupionych za pośrednictwem Strony;
 3. tryb postępowania reklamacyjnego;
 4. zasady ochrony danych osobowych podmiotów dokonujących zakupów poprzez Stronę.

2. Definicje

 1. Właściciel:
  1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem zaczarowanydywanik.com.pl jest Lawendowy Domek Katarzyna Fuczek  mająca siedzibę działalności gospodarczej pod adresem: ul. Oświęcimska 29, 32-641 Przeciszów, posiadająca NIP: PL5492214180
  2. kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać od pn. do pt. w godz. 9.00-18.00, pod adresem poczty elektronicznej kontakt@zaczarowanydywanik.com.pl bądź przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – okno formularza kontaktowego znajduje się w zakładce „Kontakt”.
 2. Przedsiębiorca: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Ogólne zasady funkcjonowania Sklepu internetowego

 1. Firma Lawendowy Domek Katarzyna Fuczek prowadzi sprzedaż towarów poprzez witrynę internetową zaczarowanydywanik.com.pl za pomocą sieci Internet.
 2. Przeglądanie towarów umieszczonych na Stronie jest możliwe przy wykorzystaniu urządzenia z dostępem do sieci Internet za pomocą odpowiednich przeglądarek stron internetowych (tj. przykładowo: (Internet Explorer; Google Chrome; Safari; Opera; Mozilla Firefox; Siri)
 3. Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§ 2. Zasady dokonywania zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego

1. Towary

 1. Towary udostępniane w ramach Sklepu internetowego należą do Właściciela oraz podmiotów z nim współpracujących.
 2. Towary udostępniane w ramach Sklepu internetowego posiadają indywidualne oznaczenia (tj. numer referencyjny). Ponadto, na Stronie znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany etc. Właściciel zastrzega sobie prawo do nie umieszczania wszystkich wskazanych wyżej informacji w celu opisania danego towaru.
 3. Wszystkie towary umieszczone w ramach Sklepu internetowego są dostępne poza produktami których w danym momencie nie ma w magazynie (na stronie takiego produktu widnieje komunikat „brak w magazynie”).
 4. Mogą się zdarzyć wyjątkowe sytuacje, w których niektóre towary będą chwilowo niedostępne, np. w przypadku równoczesnego zamówienia tego samego towaru przez kilku Klientów. Przy wystąpieniu takiej sytuacji, Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia przez Właściciela w standardowym terminie i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
 5. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory przedstawiane na ekranie jak najdokładniej odzwierciedlały kolory produktów. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich idealnego odwzorowania. Kolory poszczególnych produktów na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych – wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu  komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej.

2. Ceny towarów

 1. Ceny towarów podane na Stronie wyrażone są w walucie polskiej (złoty polski). Podane ceny są cenami brutto, co oznacza iż uwzględniają należne podatki, opłaty i cła.
 2. Cena podana na Stronie jest ceną ostateczną, wiążącą Właściciela, a po złożeniu zamówienia także Klienta. Podane ceny nie podlegają negocjacji chyba że na dany produkt jest możliwość wykorzystania tokenów które przyznaje sklep w zamian za zrobione zakupy, które może wykorzystać klient w celu uzyskania rabatu na dane zakupy. Więcej informacji na temat tokenów znajduje się w zakładce „Tokeny”.
 3. Podane ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.
 4. Orientacyjny koszt dostawy podawany jest na Stronie w chwili składania zamówienia przez Klienta (w zakładce „Zamówienie”). Właściciel zastrzega sobie zmianę kosztu dostawy w przypadku, gdyby był on rażąco niski w stosunku do ilości / wielkości towarów zamawianych przez Klienta. W przypadku zmiany kosztów dostawy, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie. Realizacja zamówienia będzie uzależniona od akceptacji przez Klienta wyższego kosztu dostawy.
 5. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy.

3. Zakup towarów / składanie zamówień

 1. Sklep internetowy służy wyłącznie do sprzedaży towarów należących do Firmy Lawendowy Domek Katarzyna Fuczek oraz podmiotów z nim współpracujących.
 2. Zakup towarów następuje za pośrednictwem Strony.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży towarów jest złożenie zamówienia przez Klienta. Z chwilą opłacenia zamówienia, Właściciel zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia.
 4. Zamawiając towar, Klient dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy i adekwatny dla danego towaru, określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamawianego towaru.
 5. W celu anulowania / modyfikacji zamówienia Klient powinien skontaktować się z Właścicielem za pomocą środków komunikacji określonych w § 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Właściciel zastrzega sobie możliwość odmowy anulowania zamówienia na każdym etapie zamówienia, jeżeli wiązałoby się to z uszczerbkiem dla Właściciela.
 6. Sklep internetowy umożliwia  dokonanie zakupów po uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym.
 7. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie danych rejestracyjnych, w tym prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz zatwierdzenie danych rejestracyjnych poprzez Klienta.
 8. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia korzystanie z indywidualnego konta Klienta, w ramach którego Klient ma dostęp do informacji dotyczących historii zamówień, możliwości monitorowania statusu zamówienia etc.
 9. Zakupów dokonuje się poprzez dodanie danego towaru do koszyka przy wykorzystaniu przycisku „Dodaj do koszyka”.
 10. Po dodaniu towaru do koszyka, towar zostaje przeniesiony do zakładki „Koszyk”.
 11. Zakładka Koszyk umożliwia dodanie nieograniczonej liczby towarów. Towary są przechowywane w zakładce „Koszyk” do 24h. Czas przechowywania towarów w koszyku może ulec skróceniu w przypadku zmiany dostępności danego towaru.
 12. W celu zakończenia zakupów należy przejść do zakładki „Koszyk” i użyć przycisku „Idź do kasy”
 13. Po przejściu do kasy, w celu potwierdzenia zamówienia należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru (zakładka „Zamówienie”).
 14. W zakładce „Zamówienie” znajdują się także informacje dotyczące płatności oraz kosztów wysyłki. Informacje znajdujące się w zakładce „Zamówienie” są wiążące dla Właściciela, a po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta (poprzez przycisk „Kupuję i płacę”), także dla Klienta (Złożenie zamówienia związane jest z obowiązkiem zapłaty za towary objęte zamówieniem).

4. Płatności

 1. Płatność za zamówione towary możliwa jest przy wykorzystaniu systemu płatności online serwisu tpay.com prowadzonego poprzez witrynę internetową: payu.com
 2. Dokonanie przez Klienta płatności za zamówione towary stanowi warunek zawarcia umowy sprzedaży towarów oraz warunek wystąpienia obowiązku realizacji zamówienia przez Właściciela.
 3. Po prawidłowym dokonaniu płatności, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość elektroniczna potwierdzająca dokonanie zamówienia przez Klienta. W treści wiadomości Klient otrzyma indywidualny numer zamówienia, którego podanie umożliwiać będzie m.in ustalenie statusu realizacji zamówienia.

5. Realizacja zamówienia

 1. Właściciel przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu niedostępności towaru, o której mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, klient będzie mógł zrezygnować z realizacji zamówienia, a zapłata za towary zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego klient dokonał zamówienia.
 3. W przypadku, gdy towary objęte zamówieniem będą dostępne, towary zostaną wysłane do Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Zamówienia dostarczane będą do klienta a pomocą firmy kurierskiej DPD, z którą współpracuje Właściciel.
 5. W przypadku zmiany kosztów wysyłki, realizacja zamówienia będzie uzależniona od wyrażenia przez Klienta zgody na zmianę kosztów wysyłki.
 6. Właściciel ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.
 7. Całkowity termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 28 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 8. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego świata.

§ 3. Odstąpienie od umowy, gwarancja, rękojmia

1. Prawo odstąpienia

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niebyłą, a wzajemne świadczenia podlegają zwrotowi.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, w taki sposób aby Właściciel mógł dowiedzieć się o odstąpieniu od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do Właściciela przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
 5. W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy, towar w stanie niezmienionym (t. nienoszący śladów użytkowania) powinien zostać zwrócony Właścicielowi na adres:
  Lawendowy Domek Katarzyna Fuczek
  ul. Oświęcimska 29
  32-641 Przeciszów
  NIP: PL5492214180
 6. Towar powinien zostać zwrócony w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczające jest odesłanie towarów przed jego upływem.
 7. Odsyłający rzeczy jest obowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednich zwrotu rzeczy (tj. kosztów odesłania towarów).
 8. Płatność dokonana za towary objęte odstąpieniem od umowy zostanie zwrócona na podany numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 21 dni od dnia otrzymania przez Właściciela towarów z powrotem.
 9. Klient będący jednocześnie konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. Reklamacje

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań aby sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego towar był pełnowartościowy oraz wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź w przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
 3. Ponadto, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru, Właściciel odpowiada z tytułu rękojmi, o ile wada fizyczna towaru została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem.
 4. Klient będący jednocześnie Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Właściciela o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Właściciela niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Klient może zgłosić reklamacje przy wykorzystaniu formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie lub na adres mailowy kontakt@zaczarowanydywanik.com.pl.
 6. W celu dokonania reklamacji, należy odesłać Właścicielowi reklamowany towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym na adres:
  Lawendowy Domek Katarzyna Fuczek
  ul. Oświęcimska 29
  32-641 Przeciszów
  NIP: PL5492214180
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia wynikającego z gwarancji bądź rękojmi, Właściciel zgłosi się do Klienta o uzupełnienie powyższych danych.
 8. Właściciel jest zobowiązany w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zgłoszeniu reklamacji/rękojmi do ustosunkowania się do roszczenia klienta i powiadomienia Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Właściciel niezwłocznie usunie wadę lub wymieni towar na wolny od wad. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. W przypadku braku możliwości wymiany towaru lub usunięcia wady towaru Właściciel zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. W przypadku braku uwzględnienia przez Właściciela reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
 12. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego.

3. Rezygnacja z zamówienia

 1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z uprzednio złożonego zamówienia przez Klienta.
 2. Warunkiem rezygnacji z zamówienia jest właściwe poinformowanie Właściciela o zamiarze rezygnacji z zamówienia za pomocą środków komunikacji wskazanych powyżej oraz uzyskanie od Właściciela zgody na rezygnację z zamówienia.
 3. W sytuacji uzyskania przez Klienta zgody Właściciela na rezygnację umowę uznaje się za niebyłą.

§ 4. Zasady dotyczące dokumentowania sprzedaży

 1. Sprzedaż towarów dokonywana przez Właściciela na rzecz Klientów dokumentowana będzie każdorazowo fakturą VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Faktura VAT będzie dostarczana Klientowi każdorazowo po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia w zakładce „Zamówienie”.

§ 5. Zasady ochrony danych osobowych oraz pliki cookies

1. Dane osobowe oraz ich ochrona

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Lawendowy Domek Katarzyna Fuczek  mająca siedzibę działalności gospodarczej pod adresem: ul. Oświęcimska 29, 32-641 Przeciszów, posiadająca NIP: PL5492214180.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane przez Właściciela jedynie dla celów wykonania przez Właściciela umowy oraz realizacji zamówienia.
 4. Udostępnienie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. Należy jednak podkreślić, że bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
 5. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzanych przez Klientów.

2. Pliki COOKIES

 1. Podczas korzystania ze Strony w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron, internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio, wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach Systemu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 5. Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie ze Sklepu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez Użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli Użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zostaje opublikowany oraz wchodzi w życie z dniem 01.03.2022r.